Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for patienter
Version: [03.03.2024]

Oplysningstekst til patienter – sådan bruger vi dine personoplysninger
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægeklinikken Anne Blom, Park Alle 15.2.sal, 8000 Århus C, cvr nummer38672797
behandler og videregiver dine personoplysninger.
I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som
dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

 1. TYPER AF OPLYSNINGER OG FORMÅL
  Vi kan indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
  Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger
  Kategori af registrerede:
  Patienter
  Særlige kategorier af personoplysninger:
  ☐ Race eller etnisk oprindelse
  ☐ Politisk overbevisning
  ☐ Religiøs overbevisning
  ☐ Filosofisk overbevisning
  ☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  ☒ Helbredsoplysninger
  Ved helbredsoplysninger forstås:
  Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse
  og behandling af patienten, medicin, prøvesvar,
  tests, røntgenbilleder, scanningssvar, attester,
  henvisninger, øvrige helbredsoplysninger
  indsamlet via korrespondance med dig i forbindelse
  med e- og videokonsultationer, m.v.
  ☐ Seksuelle forhold eller orientering
  ☐ Genetiske data eller biometriske data til brug for
  identifikation
  ☐ Oplysninger om strafbare forhold
  ☒ Almindelige kategorier af personoplysninger:
  Stamoplysninger, som f.eks. navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato og
  herudover CPR-nummer, køn, familierelationer og sociale relationer, stilling, arbejdsrelationer
  og uddannelse.
  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  - Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
  - Udarbejdelse af lægeerklæringer
  - Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
  - Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder
  modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser
  og behandlingsplaner
  - Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
  - Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik
  - Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
  - Indberetning til regionerne (f.eks. kliniske kvalitetsdatabaser) og Sundhedsdatastyrelsen til kvalitet, forskning og administration
  - Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
  - Administrationsformål, herunder ved kliniklukning, afregningsformål og indberetninger
  - Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven
  og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  - Dokumentationspligt
  - Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger
  - Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  - Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  - Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  - Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  - Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  - Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
 2. KILDER
  I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske
  journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
 3. FRIVILLIGHED
  Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse
  personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene
  ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder
  samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er
  baseret på samtykke.
 4. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNE
  Det juridiske grundlag for at indsamle og behandle dine personoplysninger er:
  - Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles og behandles almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de særlige kategorier af personoplysninger indsamles og behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(b), (c) og (h)
  - Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)særligt kap. 1, samt sundhedslovens kap. 9, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c) og 9(2)(b).
  Klinikken er organiseret som samarbejdspraksis, hvor vi lejlighedsvist behandler andre lægers patienter. I den forbindelse kan
  fælles klinikpersonale og øvrige læger i samarbejdspraksis foretage opslag i din patientjournal, jf. sundhedslovens § 42a
 5. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
  Dine personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende modtagerne.
  - Andre sundhedspersoner, f.eks.:
  o Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
  o Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
  - RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser)
  - Offentlige myndigheder, f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede
  hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
  - Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale
  afregningskontorer
  - Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK
  - Ved deltagelse i forskningsprojekter eller kliniske forsøg kan dine personoplysninger videregives til samarbejdspartnere
  i forskningsprojektet
  - I andre tilfælde kan personoplysninger videregives til pårørende eller forsikringsselskaber
  Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er følgende:
  - Andre sundhedspersoner: Vi kan videregive dine personoplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med og efter behandlingen af dig uden dit samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 2, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(h) og art. 6(1)(c), f.eks. fordi det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov. I de tilfælde, hvor dit samtykke er påkrævet forud for videregivelse til andre sundhedspersoner, videregives dine personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit forudgående samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a)og art. 9(2)(a).
  - Kliniske kvalitetsdatabaser: Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v., jf. databeskyttelsesforordningensart. 9(2)(b) og art. 6(1)(c). Personoplysninger kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
  - Offentlige myndigheder: Vi kan videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når vi er forpligtet hertil i medfør af en specifik lovgivning, jf.databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c)
  - Regionale afregningskontorer: Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned
  til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksis, jf. sundhedslovens § 60
  - Fælles Medicin Kort: Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer videregives via IT-tjenesten FMK efter
  reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3, jf.databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c)

  - Øvrigt:
  o Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
  o Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
  o Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens § 45, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 6. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL DATABEHANDLERE
  Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer
  dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:
  - Vores Systemhus XMO
  - SynLab (WebReg og WebPatient)
  - Region Syddanmark (Den Nye Henvisnings-formidling (DNHF))
  Dine personoplysninger vil også blive behandlet af vores databehandleres underdatabehandlere, f.eks. PLSP A/S, der blandt
  andet behandler personoplysninger i forbindelse med videokonsultationer.
 7. OPBEVARINGSPERIODE
  Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 35 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
 8. DINE RETTIGHEDER
  Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.
  Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser.
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
  Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 9. KONTAKT
  Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen
  til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

 10. Læge Klinikken Anne Blom
  86196463
  Park Alle 15, 2 sal
  8000 Aarhus C
  Danmark
  CVR nummer 38692797
  Dato: [03.03.2024]
 • Lægeklinikken Anne Blom, Park Alle 15, 2. sal, 8000 Aarhus C. Telefonnummer 86196463. Telefontid 8.00-11.00